Toimintasäännöt                     Stadgar                  


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Triathlon Vantaa ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on perustettu 5.9.2012 ja yhdistyksen virallisena kielenä on suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alueena on Pääkaupunkiseutu.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään seuratoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Seuran toiminnan perustana on liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen:

 • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
 • kilpaurheilua
 • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa
2. Järjestämällä:

 • liikuntaharjoituksia
 • kilpailuita
 • retkiä
 • leirejä
 • tapahtumia

3. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

4. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.


Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

2. Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa


4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä  

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä  tai niistä eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Seuran hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytyn henkilön tulee suorittaa syyskokouksen määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.

Seuran toimihenkilöjäseniksi voi hallitus hyväksyä hallituksen jäsenten lisäksi, valmentajat ja muut hallituksen nimeämät seuratoimijat.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.


6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.


7 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta  
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättä erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja toimihenkilöjäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


12 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat:

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat: 

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 • Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Vahvistetaan perusteet, joiden mukaan yhdistyksen toimihenkilöiden/vapaaehtoisten/edustusurheilijoiden kulut korvataan.  
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 • Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


13 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


14 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


15 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, toimihenkilöjäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.


16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-5 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä seuran tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

17 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


19 § Jaostot ja joukkueet  

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.


20 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


21 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


22 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


23 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Säännöt päivitetty seuran syyskokouksessa 19.11.2023. Päivitys rekisteröity PRH:ssa 16.1.2024


Seuran säännöt käännetty myös ruotsinkielelle. Seuran rekisteröintikielenä on suomi.

1 § Namn, hemort, datum för bildande och språk  

Föreningens namn är Triathlonvantaa rf och föreningens hemort är Vanda stad Föreningen är grundad 5.9.2012 och dess offentliga språk är finska och svenska. I dessa stadgar använder föreningen benämningen förening.  Föreningens verksamhetsområde är huvudstadsregionen.  


2 § Föreningens syfte  

Föreningens syfte är att främja motion och idrott samt frivilligarbete inom motion och idrott inom föreningens verksamhetsområde, så att alla har möjlighet att utöva och delta i motionsidrott, hälsomotion, tävlingsidrott och elitidrott eller föreningsverksamhet med anknytning till dessa enligt sina egna förutsättningar och behov.   

Verksamhetsgrunden för föreningen är de etniska principerna och principerna för rättvist spel inom idrotten. I vår verksamhet strävar vi efter att främja jämställdhet och tolerans mellan människorna oberoende av kön.


3 § Fullföljande av syftet  

Föreningen fullföljer sitt syfte :
1. Genom att erbjuda medlemmarna  

 • motionsidrott och hälsomotion  
 • tävlingsidrott  
 • handledning och träningsverksamhet  
 • informations- och pr-verksamhet  
 • Utbildning  
2. Genom att arrangera:

 • Idrottsträningar  
 • Tävlingar  
 • Utflykter  
 • Läger  
 • Evenemang
3. Genom att påverka motions-, idrotts- och föreningsärenden inom sitt område  

4.Genom att bedriva publikationsverksamhet.  


Som stöd för sin verksamhet kan föreningen:

1. Ta emot bidrag, donationer och testamenten, äga lösöre och fast egendom som behövs för verksamheten samt anskaffa medel genom att ordna nöjes- och danstillställningar, varu- och penninginsamlingar, lotterier och bingoverksamhet   

2. Bedriva näringsverksamhet som har en direkt anknytning till föreningens syfte eller är av ringa ekonomisk betydelse.  


4 § Föreningens medlemskap i andra föreningar   

Föreningsmötet beslutar om föreningens medlemskap i andra föreningar eller att avgå från dem. 

Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig att följa stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i.  


5 § Föreningens medlemmar  

Var och en som förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut kan godkännas som medlem på beslut av föreningens styrelse.  

En person som fyllt 18 år kan antas som ordinarie medlem i föreningen. En person som ännu inte har fyllt 18 år kan antas som juniormedlem.  

Till föreningens officermedlem kan styrelsen godkänna styrelsemedlemmar, tänare och andra av styrelsen namngivna föreningsaktiva.

På framställning av styrelsen kan föreningsmötet kalla en person till hedersmedlem, om denna har främjat föreningens verksamhet avsevärt.   

Till hedersordförande kan föreningsmötet kalla en person som förtjänstfullt fungerat som föreningens ordförande.  

Som stödmedlem kan föreningens styrelse godkänna en person eller ett samfund med rättsförmåga som vill stödja föreningens verksamhet genom en årlig avgift eller engångsavgift för stödmedlemmar.

   

6 § Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig till idrottens rättsskyddsnämnds befogenheter och förbinder sig att följa nämndens beslut.  


7 § Utträde ur föreningen  

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträdet anses ha skett genast när anmälan har gjorts, men en utträdande medlem är skyldig att betala sina avgifter och uppfylla andra stadgeenliga skyldigheter till utgången av pågående kalenderår.  


8 § Uteslutning av medlem till följd av obetald medlemsavgift   

En medlem anses ha utträtt, om han eller hon har underlåtit att betala en medlemsavgift som förfallit för tre månader sedan.  

 

9 § Uteslutning av medlem och övriga disciplinära åtgärder  

 Den som blir medlem i föreningen förbinder sig att följa  

 • föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem  
 • stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem   
 • idrottens etiska principer  
 • gällande internationellt och nationellt antidopningsregelverk, det internationella grenförbundets antidopningsregelverk och internationella olympiska kommitténs antidopningsregelverk 
 • de regelverk som förbjuder manipulering av tävlingsresultat och tävlingsevenemang.   

Föreningen kan bestraffa en föreningsmedlem eller föreningsaktiv som skriftligen har förbundit sig att följa dessa stadgar.  

Straffbart är;  

 • att agera på ett sätt som uppfyller villkoren för uteslutning enligt föreningslagen  
 • att bryta mot dessa stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem  
 • att bryta mot stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem     
 • att göra sig skyldig till dopningsbrott  
 • att agera emot föreningens syfte  
 • att skada föreningens rykte inom eller utanför föreningens verksamhet  
 • att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott  
 • att göra sig skyldig till brott inom eller utanför föreningens verksamhet, om brottet har lett till ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff.  

Med att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott avses:

 • att använda eller främja användning av droger och dopningsmedel  
 • att uppträda offentligt under påverkan av alkohol eller narkotika inom eller utanför föreningens verksamhet  
 • att förena användning av tobak och tobaksprodukter med idrottssituationer  
 • att uppträda osakligt under tävling eller träning  
 • att använda våld, grovt språk och osaklig kritik   
 • att syssla med idrottsbedrägeri, såsom att manipulera en tävlingsplats eller ett tävlingsredskap  
 • att manipulera eller försöka manipulera tävlingsresultat och tävlingsevenemang  
 • att själv eller via ett ombud slå vad om en tävling som man själv deltar i   
 • att göra lagstridig reklam  
 • att utsätta en person för någon form av sexuella trakasserier eller könstrakasserier, oavsett om handlingen leder till ett straffrättsligt straff   
 • att uppträda rasistiskt inom eller utanför föreningen  
 • att muta.  

Straffet kan vara en varning, böter, en tillfällig begränsning av medlemsrättigheterna, spelförbud, förbud att delta i föreningens verksamhet eller uteslutning från föreningen   

Beslut om uteslutning och andra disciplinära åtgärder och de straff som dessa medför fattas av styrelsen.  Den berörda personen ska alltid höras innan beslutet fattas.  

Föreningsmötet kan på förslag av styrelsen besluta att den disciplinära makten ska överföras på ett särskilt disciplinorgan och godkänna en egen instruktion för detta organ.   

Ett beslut om uteslutning eller disciplinära åtgärder träder i kraft omedelbart och anses ha nått den berörda personen fem dagar efter att beslutet har sänts som rekommenderat brev. Ett beslut kan delges bevisligen även på annat sätt, varmed beslutet anses ha nått den berörda personen vid tidpunkten för delgivningen.   

En person som utesluts ur föreningen eller döms till disciplinära åtgärder har inte rätt att återkräva avgifter som han eller hon har betalat till föreningen.   

Dopningsbrott och de följder som dessa medför för en föreningsmedlem fastställs i de ovannämnda antidopningsregelverken.  

Om en person misstänks ha brutit mot grenförbundets eller en annan paraplyorganisations regler eller bestämmelser, har denna organisation den primära disciplinära makten. Föreningen ska beakta dessa organisationers disciplinbeslut i sitt eget disciplinförfarande.     


10 § Anslutnings- och medlemsavgifter  

Föreningens höstmöte beslutar årligen om anslutnings- och medlemsavgifterna för ordinarie medlemmar och juniormedlemmar samt om avgifterna för stödmedlemmar. Hedersmedlemmar och hedersordförande betalar inga avgifter.  

Anslutnings- och medlemsavgifterna kan vara olika för olika medlemsgrupper.  


11 § Föreningens ordinarie och extra möten  

Föreningen håller två ordinarie möten per år: ett vårmöte i februari - april och ett höstmöte i oktober - december. Platsen och den exakta tidpunkten för mötet fastställs av styrelsen.  

Inbjudan till ordinarie och extra föreningsmöte ska publiceras minst 14 dagar före mötet på föreningens webbplats eller genom att sända möteskallelsen till den e-postadress som medlemmen har uppgett.

Ifall styrelsen bestämmer kan man delta i föreningsmötet via post eller via telekommunikationsanslutning eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel under mötet eller före mötet.


12 § Vår- och höstmöte  

Ärenden på vårmötet:  

 • Mötet öppnas.  
 • Val av mötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare, två protokolljusterare,rösträknare
 • Konstaterande av vilka röstberättigade medlemmar som är närvarande.  
 • Mötets laglighet och beslutsförhet.  
 • Presentation av styrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas utlåtande eller verksamhetsgranskarens verksamhetsgranskningsberättelse.  
 • Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.  
 • Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.  
 • Mötet avslutas.  

Ärenden på höstmötet:  

 • Mötet öppnas  
 • Val av mötesfunktionärer: ordförande , sekreterare, två protokolljusterare , rösträknare   
 • Konstaterande av vilka röstberättigade medlemmar som är närvarande  
 • Mötets laglighet och beslutsförhet  
 • Beslut, vid behov, om vilka motionsformer och idrottsgrenar som ska finnas på föreningens program under följande verksamhetsperiod  
 • Beslut, vid behov, om föreningens medlemskap i andra organisationer och sammanslutningar  
 • Beslut om anslutnings-, medlems- och stödmedlemsavgifternas storlek  
 • Beslut om fastställande av verksamhetsplanen och budgeten   
 • Beslut om grunder för föreningens officer/frivilligarbetare/representanidrottares utgifter ersätts.
 • Val av styrelseordförande vartannat år  
 • Val av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå  
 • Val av revisor eller verksamhetsgranskare och dennas ersättare  
 • Beslut om föreningens representanter i de organisationer och sammanslutningar som föreningen är medlem i  
 • Övriga ärenden som anges i möteskallelsen  
 • Mötet avslutas  

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid vår- eller höstmötet, ska denna skriftligen meddela detta till styrelsen senast 30 dagar före mötet.  


13 § Extra föreningsmöte  

Extra föreningsmöte hålls om styrelsen anser det vara nödvändigt, om föreningsmötet så beslutar eller om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar har inlämnat ett skriftligt förslag till styrelsen om detta på grund av ett specifikt ärende. I kallelsen till extra möte ska anges det ärende på grund av vilket mötet sammankallas.  

Extra möte ska hållas inom två månader från att medlemmarna har begärt detta på ovannämnda sätt.  


14 § Protokoll  

På föreningens och dess styrelses, sektioners och utskotts möten ska det föras protokoll. Protokollen från föreningens och styrelsens möten ska undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.  

Protokollen från styrelsens, sektionernas och utskottens möten justeras direkt eller på följande möte.  


15 § Omröstning  

I sakfrågor utgörs mötets beslut av den åsikt som understöds av mer än hälften av rösterna. I personval väljs de personer som fått flest röster (relativ majoritet). Om det finns bara en kandidat, krävs ändå mer än hälften av rösterna för att denna person ska bli vald (absolut majoritet). Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst i sakfrågor och lotten vid personval. Vid alla möten används sluten omröstning om någon kräver det.   

Alla ordinarie medlemmar och femton år fyllda juniormedlemmar som har betalat sin anslutningsavgift och medlemsavgift före mötet samt hedersmedlemmar och hedersordförande har en röst. Stödmedlemmar har inte rösträtt. Man kan inte rösta med fullmakt.  


16 § Föreningens administration  

Föreningens verksamhet och ekonomi leds av styrelsen, som består av en ordförande, som väljs för två verksamhetsår, och 4-5 medlemmar, som väljs för två verksamhetsår.  Av styrelsemedlemmarna står hälften i tur att avgå varje år. Första gången avgår hälften genom lottning.  

Till styrelsen väljs både män och kvinnor, om inga särskilda skäl föreligger.  

Styrelsen utser en viceordförande inom sig. Styrelsen väjer också en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer, vilka också kan väljas utanför styrelsen.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om denna har förhinder, på kallelse av viceordföranden, när dessa anser det nödvändigt eller när hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen kräver det.  

Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller vid förhinder viceordföranden, och därtill minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.  

Styrelsens uppgift är i synnerhet att :

 • verkställa föreningsmötets beslut  
 • leda och utveckla föreningens verksamhet  
 • utse nödvändiga sektioner, utskott och arbetsgrupper samt ordförande för dessa  
 • sammankalla och förbereda föreningsmötet  
 • ansvara för föreningens ekonomi  
 • föra en medlemsförteckning  
 • sammanställa föreningens bokslut och årsberättelse   
 • göra upp en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår  
 • sköta föreningens informationsverksamhet  
 • anta och utesluta medlemmar samt besluta om disciplinära åtgärder mot medlemmar  
 • utse och avskeda föreningens anställda funktionärer och avtala om deras förmåner  
 • besluta om beviljande av föreningens förtjänsttecken och ge förslag till övriga heders- och förtjänsttecken  
 • vidta andra åtgärder för föreningens bästa  
 • överlåta räkenskaperna till revisorerna eller verksamhetsgranskaren för granskning senast en månad före vårmötet.  

17 § Räkenskapsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.  


18 § Namntecknare  

Föreningens namn tecknas av antingen ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller någon annan styrelsemedlem eller funktionär som utsetts av styrelsen. Namntecknarna ska vara myndiga.  


19 § Sektioner och lag   

Föreningens sektioner och lag får besluta om sin interna verksamhet, dock så att föreningens styrelse bestyrker deras rättshandlingar.  

Styrelsen beslutar om föreningens och dess sektioners eller lags ekonomiförvaltning. De medel som personer som deltar i sektionens, lagets och föreningens verksamhet samlat in i föreningens namn är i regel föreningens medel. Styrelsen beslutar hur dessa medel ska användas.   


20 § Ändring av stadgarna  

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet av rösterna. Det ska anges i möteskallelsen att en ändring av stadgarna kommer att behandlas.  


21 § Upplösning av föreningen  

Beslut om att föreningen ska upplösas fattas av föreningsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet av rösterna. Det ska anges i möteskallelsen att en upplösning av föreningen kommer att behandlas.  


22 § Överlåtelse av föreningens medel  

Om föreningsmötet beslutar att föreningen ska upplösas, ska föreningens medel överlåtas till något ändamål som främjar fysisk fostran inom föreningens verksamhetsområde enligt beslutet på det möte som beslutar om upplösningen. Boutredningsmännen utses av föreningsmötet.  

Upplösning av föreningen ska anmälas till föreningsregistret.  


23 § Uppnådda medlemsrättigheter  

Uppnådda medlemsrättigheter kvarstår.